16 Mac 2021 – Bahagian Audit dalam menyertai program untuk menghantar barang kitar semula ke Pusat Kitar Semula USIM. Tujuan aktiviti ini dilakukan adalah :

1 .Membudayakan amalan murni kearah gaya hidup yang lestari  dan sejahtera di tempat kerja.
2 .Pematuhan terhadap polisi-polisi dan merialisasikan inisiatif- inisiatif program dan projek yang dicadangkan di dalam Blueprint Kelestarian USIM.