Bahagian Audit Dalam USIM beriltizam:

 

♦  Menjalankan pengauditan secara profesional berpandukan piawai yang ditetapkan;

♦  Menyediakan laporan atau pemerhatian audit yang tepat, jelas dan mudah difahami;

♦  Memberi pendapat dan syor-syor yang membina;

♦  Membuat audit susulan ke atas pemerhatian audit; dan

♦  Mengeluarkan laporan audit dalam tempoh sebulan selepas sesuatu pengauditan selesai dijalankan.